Browse The Gjenvick-Gjønvik Archives Home Page

Immigration Archives - Steamship Passenger Contract, Swedish Immigrant, Gothenburg to New York, 1902

White Star Line Steamship Contract - Swedish Immigrant - 1902

Original Steamship Contract from Gothenburg, Sweden to New York, 3rd Class Steerage Immigrant Ester Hilma Maria Magnuson of Stockholm on the White Star Line. Included the detachable receipt located on the right hand side (panel).

__ Married Berth.

__ Male Berth.

1 Female Berth.

N:r 2267

Agent i Hull

Tho:s Wilson, Sons & Co.

Hufvudkontor i Liverpool

Ismay, Imrie & Co.

30 James Street.

Kontor i New-York:

White Star-Line,

9 Broadway.

UTVANDRARE-KONTRAKT

emellan

C. W. HÄLLSTRÖM, Göteborg, befullmäktigad utvandrare-agent, samt nedanstående utvandrare.

Jag C. W. HÄLLSTRÖM, förbinder mig harmed att, på sätt här nedan närmare omförmäles, från Göteborg till New York i Nord-Amerika befordra nedan antecknade utvandrare mot en redan till fullo erlagd och härmed kvitterad afgift af Kr. 118:00 hvari jemväl inräknats de vid landning i Amerika förekommande afgifter af allmän beskaffenhet.

Resan sker Iran Goteborg den NOV 14 1902 med ångfartyg A mellandäcksplats till Hull i England och därifrån, senast inom 48 timmar efter slutad tullexpedition, med järnväg å 3:dje klass till Liverpool samt från Liverpool senast inom 12 dagar efter utvandrarens ankonist dit, med oceanångare å mellandäcksplats till New York i Nord-Amerika. Från New-York befordras utvandraren genast efter slutad tullexpedition och öfriga formaliteter med järnväg ___ å 3:dje klass till----

För ofvansagde afgift erhåller utvandraren, utan vidare ersättning, god och tillräcklig kost jämte vård från Göteborg till landstiguingsplatsen i Amerika, logis under uppehållen i England samt befordran och vård af reseffekter till 10 kubik-fots utrymme å ångfartyg och 150 skålp. vigt å järnväg. För barn mellan 1 och 12 Ar befordras reseffekter fritt endast till hälften af hvad nu sagts till Amerika, hvarest ingen fri befordran af reseffekter för barn under 5 år äger rum.

Utvandraren fir berättigad att bekomma kontramärke A de effekter, som han ej själf har om hand och erhåller for desamma, som utgöra 1 kolly och tiro märkta med N:r 3606 ersättning till ett belopp af högst Kronor femtio, fin hvarje passagerare öfver 12 år, samt högst tjugufem kronor för barn mellen 1 och 12 Ar, därest effekterna icke vid landstigningsplatsen i Amerika riktigt utbekommas mot återlåmnande af sagde kontramärke, dock lämnas ingen ersättning fin effekterna om kada eller förlust förorsakas genom sjöolycka.

Skulle utvandraren vid ankomsten till den främmande världsdelen varda af vederbörande myndighet därstädes förbju- den att invandra och kan det icke Adagalaggas att detta rbud fir föranledt af förhållanden, som inträffat efter del detta kontrakt upprättats, utfäster jag C. W. Höllström mig att återgälda utvandraren betalning for bortresan samt pa min bekostnad besörja utvandrarens återresa till (Goteborg) i Sverige tillika med underhåll till Aterkomsten saint befordraude och vård af medförda reseffekter.

Härjämte förbinder jag mig att, om sådant från utvandrarens side påkallas, låta all tvister om delta kontrakts tydning och utvandrarens rätt till ersättning for öfverträdelse af detsamma afgöras af fem gode män, utaf hvilka utvandraren utser två, jag eller, i händelse jag tredskas, Konungens Befallningshafvande här i länet två och bemälde Konungens Befallningshafvande den femte.

Anser sig utvandraren äga anledning till klagan däröfver alt han icke åtnjutit den rail och de förmåner, som på grund af delta kontrakt bort honom tillkomma, bör anmälan därom göras hos vederbörande Konsul, sit fort omständigheterna medgifva.

Utvandrarnes namn: Ester Hilma Maria Magnusan

Ålder: 23

Senaste vistelseort: Stockholm

I, C. W. HÄLLSTRÖM, hereby undertake, upon the following terms, to forward from Gothenburg to New York in North-America, the emigrant named below for the sum of 118:00 Kronor, which amount has been duly paid and includes all ordinary charges upon landing in America.

The journey takes place from Gothenburg the 14 NOV 1902 by steamer steerage passage to Hull in England and thence, within 48 hours after having passed the customs, to Liverpool by rail 3rd class, and from Liverpool within 12 days after arrival there, by Ocean steamer steerage passage, to New-York in North-America. From New-York the Emigrant will be forwarded, immediately after having passed the customs and complied with other formalities, by rail ___ 3:rd class to ---

At the above mentioned fare the emigrant will he supplied with good and sufficient provisions and attendance from leaving Gothenburg until arrival at place of landing in America, lodging during the stay in England and conveyance and care A of effects not exceeding 10 cubic feet space by steamer and 150 Pounds weight by railway. Effects of children between 1 and 12 years are carried free at the rate of half of what has been before stated for effects to America, where no free conveyance of effects of children under 5 years is allowed.

The emigrant is entitled to a check for such effects, as are not under his own care, and will receive or same consisting of packages and numbered 3606 a compensation not exceeding Kronor 50 per adult, in the event of non-delivery of the effects on surrender of said check upon arrival at place of landing in America but no compensation will be allowed for loss or damage all effects caused by sea accident.

Should the emigrant at arrival in foreign country he refused by the authorities to immigrate and if it cannot be proved that this prohibition has been caused by circumstances come to pass after this contract was made out. I C. W, Hällström do hereby agree to repay the emigrant for the passage and at my expense have him returned to Gothenburg, Sweden ; like- wise his maintenance on his return and forwarding id care of his baggage.

Likewise do I agree to, if so required by the emigrant, to let all controversies about this contract's explication and the emigrants justice of compensation for nonfulfillment of the same to be decided by five arbiters, of whom the immigrant appoints two, I or in case I refuse, the Kings govern in this government two, and the before said governor the fifth.

If the emigrant has any reason for complaint of not being treated in accordance with the terms stipulated In this contract, a report thereof should be made to the nearest Consul as soon as circumstances admit.

Goteborg den NOV 14 1902

/s/ C. W. Hällström (via Rubber Stamp Signature)

Antages:

/s/ Ester Hilma Maria Magnuson Uppvisadt och godkändt såsom upprättadt i öfverensstämmelse med Kongl. förordningen den 4 Juni 1884, intygas:

Göteborg i Poliskammeren den NOV 14 1902

Detachable Receipt (Panel on Right Side of Contract)

Oceanic Steam Navigation Company Limited

White Star-Line.

Gothenburg Agency

Messrs ISMAY, IMRIE & Co.

30 James Street, Liverpool.

Will please give passage to

Adults One

Children ---

Infant --

Making One

full passengers from Liverpool to New-York.

Gothenburg the 14 NOV 1902

C. W. Hällström

The Journey 1902

  1. 14 November Gothenburg to Hull on board a feeder ship such as those run by the Wilson Line.
  2. Transcontinental train from Hull to Liverpool, England
  3. Boarded the White Star Liner Celtic for the Journey to New York. The R.M.S. Celtic built in 1901, had a capacity for 2,350 passengers in Third Class - Steerage.
  4. 29 November Arrived in New York

 

First Name: Ester Helbana
Last Name: Magnuson
Ethnicity: Swede
Last Place of Residence: Stockholm
Date of Arrival: November 29, 1902
Age at Arrival:  23y    Gender:  F    Marital Status:  S  
Ship of Travel: Celtic
Port of Departure: Liverpool
Manifest Line Number: 0013

 

Name: Ester H Maria Magnuson
Arrival Date: 28 November 1902
Birth Year: about 1879
Age: 23
Gender: Female
Ethnicity/Race-
/Nationality:
Swedish
Port of Departure: Liverpool, England
Port of Arrival: New York, New York
Ship Name: Celtic

Source Citation: Year: 1902; Microfilm Serial: 15; Microfilm Roll: T715_311; Line: 13; Page Number: 73.

Source Information:

Ancestry.com. New York Passenger Lists, 1820-1957 [database on-line]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2010. Original data:

  • Passenger Lists of Vessels Arriving at New York, New York, 1820-1897; (National Archives Microfilm Publication M237, 675 rolls); Records of the U.S. Customs Service, Record Group 36; National Archives, Washington, D.C.
  • Passenger and Crew Lists of Vessels Arriving at New York, New York, 1897-1957; (National Archives Microfilm Publication T715, 8892 rolls); Records of the Immigration and Naturalization Service; National Archives, Washington, D.C.

 

Return to Top of Page

Immingrant Steamship Tickets, Contracts, and Receipts
GG Immigration Archives

Immigrant Steamship Passage Contracts

Articles and Book Excerpts About Steamship Tickets and Contracts